انجمن اسلامی معلمان خوانسار

صنفی- فرهنگی - اجتماعی

انجمن اسلامی معلمان خوانسار

صنفی- فرهنگی - اجتماعی

انجمن اسلامی معلمان خوانسار
انجمن اسلامی معلمان ایران در ابتدای سال ۱۳۵۶ توسط جمعی از معلمین انقلابی که با هسته اولیه شهید رجایی، شهید باهنر و شهید دکتر محمد حسین بهشتی ایجاد گردید و در سال ۱۳۷۰ به ثبت وزارت کشور رسید.
آخرین نظرات

۲ مطلب در اسفند ۱۳۹۳ ثبت شده است

نوروز همان روزی است که خداوند ازبندگان میثاق گرفت که بنده ی خدا باشند، برای اوشریک قائل نشوند وغیرازخداوند
کسی راعبادت نکنند.امام صادق (ع)

برچهره ی گل نسیم نوروز خوش است     درصحن چمن روی دل افروز خوش است

ازدی که گذشت هرچه گویی خوش نیست    خوش باش وزدی مگو که امروز خوش است

همکارگرامی :

سلام علیکم

نوروز بهانه ای است تاشاخه ای مملو ازشکوفه های مهرومحبت را به دست عزیزانی تقدیم داریم که درسرزمین خاطره ها همیشه خوبند وسرسبز وکلام عشق ومهربانی رادایم درزیرلب دارند وترانه هزارآفرین بربهارآفرین حی توانا راازعمق ضمیرشان شادمانه سرمی دهند.

اینک که به یمن عنایت حضرت کردگار،بهارسواربرمرکب خوش رنگ طبیعت طنازی می کند وکاتب عمر برگ دیگری اززندگی وحیات راورق می زندونقاش بی بدیل گیتی مارابه نظاره ی زیباترین جلوه های خودفرامی خواندوازدرودیوارنجوای شادباش به گوش می رسدبرآن شدیم تاهمگام بابهاردل انگیزازصمیم دل فرارسیدن نوروز باستانی را به همکاران فرهیخته،اولیای محترم وآینده سازان میهن اسلامیمان تبریک وخجسته بادگفته وبرای همگان توفیق روزافزون توام با صحت وفارغ ازغم واندوه رادرسایه سارمهرالهی وعنایت حضرت فاطمه ی زهرا(س)آن دردانه نایاب نبی(ص)نظاره گرباشیم.
دنیا رابرایتان شاد شادو شادی رابرایتان دنیا دنیا آرزومندیم.

        رضا دهاقین
            مدیرآموزش وپرورش شهرستان خوانسار

فرهنگیان کشورمان با جمعیت میلیونی شان، درکنار بار سنگین فکر و فرهنگ این سرزمین و پرورش فرزندان فردای این دیار که بر دوش دارند تاکنون با ایثار و فداکاری های بی شمار در عرصه های مختلف دفاع از دین و دیارشان خوش درخشیده اند و تقدیم 4 هزار معلم شهید و 36 هزار دانش شهید بال گستر آسمان، سند سربلندی و وفاداری این صبوران همواره به ایران و اسلام عزیز است. آنها با روح بزرگ شان همواره سعی کرده اند حرمت:« ن والقلم» و « یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه » را حفظ کنند.