انجمن اسلامی معلمان خوانسار

صنفی- فرهنگی - اجتماعی

انجمن اسلامی معلمان خوانسار

صنفی- فرهنگی - اجتماعی

انجمن اسلامی معلمان خوانسار
انجمن اسلامی معلمان ایران در ابتدای سال ۱۳۵۶ توسط جمعی از معلمین انقلابی که با هسته اولیه شهید رجایی، شهید باهنر و شهید دکتر محمد حسین بهشتی ایجاد گردید و در سال ۱۳۷۰ به ثبت وزارت کشور رسید.
آخرین نظرات

اسامی همکاران عضو اصلی و علی البدل شورای هماهنگی و اجرایی

 انجمن اسلامی معلمان شهرستان خوانسار

اسامی همکاران عضو اصلی و علی البدل شورای هماهنگی و اجرایی انجمن اسلامی معلمان شهرستان خوانسار منتخب انجمن اسلامی معلمان استان اصفهان به شرح زیر می باشد.

 1. آقای عبدالرضا دهاقین
 2. آقای حمیدرضا رمضان پور
 3. آقای رضا دهاقین
 4. آقای رحیم امینی
 5. آقای مرتضی عصاری
 6. آقای امیر عمادی
 7. آقای خسرو دهاقین
 8. آقای سید حسین میرباقری 
 9. آقای محمد زمانی
 10. خانم فرزانه امیری
 11. آقای روح اله شیخ قمی
 12. آقای سید حمید صفایی